ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห์เด็กในเขตกรุงเทพมหานคร ในสังกัดกองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห์เด็กในเขตกรุงเทพมหานคร ในสังกัดกองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห์เด็กในเขตกรุงเทพมหานคร ในสังกัดกองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิไลลักษณ์ เหล่าปรีชากุล
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิไลลักษณ์ เหล่าปรีชากุล. 2547. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห์เด็กในเขตกรุงเทพมหานคร ในสังกัดกองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์. , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;

วิไลลักษณ์ เหล่าปรีชากุล. (2547) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห์เด็กในเขตกรุงเทพมหานคร ในสังกัดกองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์ . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/กรุงเทพฯ.

วิไลลักษณ์ เหล่าปรีชากุล. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห์เด็กในเขตกรุงเทพมหานคร ในสังกัดกองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์. . กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2547.

วิไลลักษณ์ เหล่าปรีชากุล. (2547) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห์เด็กในเขตกรุงเทพมหานคร ในสังกัดกองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์ . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/กรุงเทพฯ.