การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปรียานุช อภิบุญโยภาส
ผู้แต่งร่วม :
-

ปรียานุช อภิบุญโยภาส,ปรียานุช อภิบุญโยภาส..[และคนอื่นๆ]. 2551. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพฯ:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ปรียานุช อภิบุญโยภาส,ปรียานุช อภิบุญโยภาส..[และคนอื่นๆ]. (2551) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ปรียานุช อภิบุญโยภาส,ปรียานุช อภิบุญโยภาส..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพฯ:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.

ปรียานุช อภิบุญโยภาส,ปรียานุช อภิบุญโยภาส..[และคนอื่นๆ]. (2551) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0