การจัดการอุตสาหกรรมชนบทด้วยการส่งต่อการผลิต ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
การจัดการอุตสาหกรรมชนบทด้วยการส่งต่อการผลิต ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การจัดการอุตสาหกรรมชนบทด้วยการส่งต่อการผลิต ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผู้แต่งร่วม :
สุรนาท ขมะณะรงค์, กิมาพร ขมะณะรงค์, วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร. 2551. การจัดการอุตสาหกรรมชนบทด้วยการส่งต่อการผลิต ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร. (2551) การจัดการอุตสาหกรรมชนบทด้วยการส่งต่อการผลิต ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร. การจัดการอุตสาหกรรมชนบทด้วยการส่งต่อการผลิต ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร. (2551) การจัดการอุตสาหกรรมชนบทด้วยการส่งต่อการผลิต ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 447
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 446
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0