อิทธิพลของคุณลักษณะการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อความไว้วางใจของลูกค้ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบสาขาพลังงาน และสาขาสถาบันการเงิน
อิทธิพลของคุณลักษณะการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อความไว้วางใจของลูกค้ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบสาขาพลังงาน และสาขาสถาบันการเงิน
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลของคุณลักษณะการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อความไว้วางใจของลูกค้ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบสาขาพลังงาน และสาขาสถาบันการเงิน
ปี :
2560
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว
ผู้แต่งร่วม :
จรัญญา ปานเจริญ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว. 2560. อิทธิพลของคุณลักษณะการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อความไว้วางใจของลูกค้ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบสาขาพลังงาน และสาขาสถาบันการเงิน. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว. (2560) อิทธิพลของคุณลักษณะการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อความไว้วางใจของลูกค้ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบสาขาพลังงาน และสาขาสถาบันการเงิน . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว. อิทธิพลของคุณลักษณะการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อความไว้วางใจของลูกค้ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบสาขาพลังงาน และสาขาสถาบันการเงิน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560.

ฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว. (2560) อิทธิพลของคุณลักษณะการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อความไว้วางใจของลูกค้ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบสาขาพลังงาน และสาขาสถาบันการเงิน . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 388
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 336
วิชาการ :
 56
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0