"การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบนำตนเอง ด้วยวรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"
"การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบนำตนเอง ด้วยวรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"
ชื่อเรื่อง :
"การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบนำตนเอง ด้วยวรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-

พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์. 2559. "การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบนำตนเอง ด้วยวรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่". เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่;

พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์. (2559) "การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบนำตนเอง ด้วยวรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่". มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่:เชียงใหม่.

พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์. "การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบนำตนเอง ด้วยวรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่". เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559. Print.

พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์. (2559) "การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบนำตนเอง ด้วยวรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่". มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 73
Full-Text :
 1029
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 353
วิชาการ :
 749
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0