การศึกษาและพัฒนาเครื่องแปรสภาพขยะเปียก เพื่อการผลิตดินเทียม สำหรับเกษตรอินทรีย์
การศึกษาและพัฒนาเครื่องแปรสภาพขยะเปียก เพื่อการผลิตดินเทียม สำหรับเกษตรอินทรีย์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาและพัฒนาเครื่องแปรสภาพขยะเปียก เพื่อการผลิตดินเทียม สำหรับเกษตรอินทรีย์
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
ผู้แต่งร่วม :
สมชาย เซะวิเศษ, สุเมธ ตรีศักดิ์ศรี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา. 2560. การศึกษาและพัฒนาเครื่องแปรสภาพขยะเปียก เพื่อการผลิตดินเทียม สำหรับเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา. (2560) การศึกษาและพัฒนาเครื่องแปรสภาพขยะเปียก เพื่อการผลิตดินเทียม สำหรับเกษตรอินทรีย์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา. การศึกษาและพัฒนาเครื่องแปรสภาพขยะเปียก เพื่อการผลิตดินเทียม สำหรับเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560. Print.

ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา. (2560) การศึกษาและพัฒนาเครื่องแปรสภาพขยะเปียก เพื่อการผลิตดินเทียม สำหรับเกษตรอินทรีย์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 636
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 501
สังคม/ชุมชน :
 141
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0