ศึกษาผลของการเก็บรักษาตีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) และโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ในรูปแบบเข้มข้นต่อการอนุบาลลูกสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ
ศึกษาผลของการเก็บรักษาตีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) และโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ในรูปแบบเข้มข้นต่อการอนุบาลลูกสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ
ชื่อเรื่อง :
ศึกษาผลของการเก็บรักษาตีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) และโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ในรูปแบบเข้มข้นต่อการอนุบาลลูกสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
ผู้แต่งร่วม :
วาสนา อากรรัตน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม. 2560. ศึกษาผลของการเก็บรักษาตีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) และโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ในรูปแบบเข้มข้นต่อการอนุบาลลูกสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม. (2560) ศึกษาผลของการเก็บรักษาตีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) และโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ในรูปแบบเข้มข้นต่อการอนุบาลลูกสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม. ศึกษาผลของการเก็บรักษาตีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) และโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ในรูปแบบเข้มข้นต่อการอนุบาลลูกสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560. Print.

วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม. (2560) ศึกษาผลของการเก็บรักษาตีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) และโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ในรูปแบบเข้มข้นต่อการอนุบาลลูกสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0