การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง หลักการทำงานของอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศในการนำร่องเครื่องบินเข้าสู่เส้นทางการบิน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง หลักการทำงานของอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศในการนำร่องเครื่องบินเข้าสู่เส้นทางการบิน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง หลักการทำงานของอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศในการนำร่องเครื่องบินเข้าสู่เส้นทางการบิน
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ไตรสิทธิ์ นิธิโชติชัยอมร
ผู้แต่งร่วม :
มนูรักษ์ รัตนสุทธิกานต์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ไตรสิทธิ์ นิธิโชติชัยอมร. 2560. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง หลักการทำงานของอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศในการนำร่องเครื่องบินเข้าสู่เส้นทางการบิน. กรุงเทพฯ:สถาบันการบินพลเรือน;

ไตรสิทธิ์ นิธิโชติชัยอมร. (2560) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง หลักการทำงานของอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศในการนำร่องเครื่องบินเข้าสู่เส้นทางการบิน. สถาบันการบินพลเรือน:กรุงเทพฯ.

ไตรสิทธิ์ นิธิโชติชัยอมร. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง หลักการทำงานของอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศในการนำร่องเครื่องบินเข้าสู่เส้นทางการบิน. กรุงเทพฯ:สถาบันการบินพลเรือน, 2560. Print.

ไตรสิทธิ์ นิธิโชติชัยอมร. (2560) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง หลักการทำงานของอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศในการนำร่องเครื่องบินเข้าสู่เส้นทางการบิน. สถาบันการบินพลเรือน:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 27
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 27
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0