การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโชกุน
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโชกุน
ชื่อเรื่อง :
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโชกุน
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พรรณิภา ยั่วยล
ผู้แต่งร่วม :
พรประพา คงตระกูล , อรสา ชูละเอียด
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พรรณิภา ยั่วยล. 2558. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโชกุน. ชุมพร:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์;

พรรณิภา ยั่วยล. (2558) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโชกุน. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์:ชุมพร.

พรรณิภา ยั่วยล. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโชกุน. ชุมพร:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, 2558. Print.

พรรณิภา ยั่วยล. (2558) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโชกุน. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์:ชุมพร.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 9
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0