เอกสารทั้งหมด จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
11 ทัศนคติของผู้ฟังเทศน์มหาชาติ กรณีศึกษา : วัดในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
12 การศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนองรางช้าง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
13 เจตคติของนักท่องเที่ยวต่อจรรยาบรรณ มัคคุเทศก์อาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ์
14 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความคิดเห็น และรูปแบบรายการจากสื่อวิทยุโทรทัศน์ของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
15 การแบ่งส่วนตลาดผู้สูงอายุในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
16 การศึกษาจิตสำนึกในการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
17 การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
18 การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
19 การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
20 การส่งเสริมการค้าปลีกมะม่วงน้ำดอกไม้แปรรูป ตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์