ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี 2563

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2563 สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) http://www.nrms.go.th โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กำหนดการรับสมัครทุน 
1. ประกาศเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 – 4 กันยายน 2562 

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม

2. นักวิจัยสามารถลงทะเบียน และยื่นข้อเสนอโครงการในระบบขอรับทุนที่ http://www.nrms.go.th ได้ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึง 4 กันยายน 2562   
แบบฟอร์มในการรับสมัครทุน ดังนี้ 

 

• แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)  (แบบ NRCT – JSPS 1 ด.) 
• แบบหนังสือนำส่ง 
• หนังสือการรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้ามี)
หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
จริยธรรมการวิจัยในคน
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
จรรยาวิชาชีพ และแนวทางปฏิบัติ
• มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ประกาศ ปปช. ฉ. 1
• ประกาศ ปปช. ฉ. 2
• ประกาศ ปปช. ฉ. 3
• การอนุญาตนักวิจัยชาวต่างประเทศทำวิจัยในประเทศไทย 

กองการต่างประเทศ (กกต.) ชั้น 1 อาคาร วช. 3
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196  ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 207, 209 และ 0-2579-2286 โทรสาร 0-2561-3049

ขอขอบข้อมูล