ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 12

ประกาศรับสมัครทุนนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก เพื่อเข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 สามารถสืบค้นข้อมูลและดาวโหลดแบบฟอร์มประกอบการขอทุนได้ที่ http://www.nrct.go.th โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กำหนดการรับสมัครทุน 

ประกาศรายละเอียดและหลักเกณฑ์การคัดเลือก และดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกอบการขอทุน รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งมายังกองการต่างประเทศ วช.  ภายในวันที่ 2 กันยายน 2562 แบบฟอร์มในการรับสมัครทุน ดังนี้ 

แบบนำส่ง 12th HOPE Meeting 

หนังสืออนุญาตอธิการบดี

แบบข้อมูลการสมัคร

ตัวอย่างการเขียนข้อมูล

Application Form Overseas Applicants

กองการต่างประเทศ (กกต.) ชั้น 1 อาคาร วช. 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

196  ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

 

โทร. 025612445 ต่อ 207, 209 และ 025782285 โทรสาร 025613049

ขอขอบคุณข้อมูล

https://www.nrct.go.th/news/pr/ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก-และหรือ-นักวิจัยรุ่นเยาว์-เข้าร่วมการประชุม-hope-meeting-ครั้งที่-12