อว.สร้างคน สร้างงาน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ

อว.สร้างคน สร้างงาน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ ช่วยเหลือผู้กระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการฝึกทักษะที่จำเป็นในด้านต่าง ๆ Digital/Financial/Social/English Literacy ใน 72 หน่วยจ้างงาน ครอบคลุมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และหน่วยงานใน อว.

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

https://www.nrct.go.th/news/อวสร้างคน-สร้างงาน-ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ