สวทช. เปิดอบรม “เทคโนโลยีการผลิตเมล่อนอย่างมืออาชีพ” สร้างต้นแบบ Smart Farmer สู่ภาคการเกษตร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจภาคการเกษตร เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตเมล่อนอย่างมืออาชีพ” เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยและผู้สนใจ ให้เป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)  ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการนำภูมิปัญญาและวิธีการปฏิบัติที่ดีมาผนวกรวมกับเทคโนโลยี เกิดเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบ สร้างเครือข่าย เกิดแหล่งเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรรายอื่นต่อไป โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ด่วน! รับจำนวนเพียง 40 ท่านเท่านั้น สมัครได้ที่ https://bit.ly/31nt0Z3 (ค่าสมัคร 1500 บาทต่อท่าน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สท. โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1742 หรือ 084 409 0336 (สุวิมล) 096 187 5154 (กนกพร)

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

https://www.nstda.or.th/th/news/13568-20201020_melon-workshop