การควบคุมการผลิตและการหาลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างย่อยของสัณฐานสถานะของแข็งในเส้นใยชนิดเส้นเดี่ยวที่ได้จากการปั่นแบบหลอมสำหรับใช้เป็นไหมเย็บแผลชนิดละลายได้
การควบคุมการผลิตและการหาลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างย่อยของสัณฐานสถานะของแข็งในเส้นใยชนิดเส้นเดี่ยวที่ได้จากการปั่นแบบหลอมสำหรับใช้เป็นไหมเย็บแผลชนิดละลายได้
ชื่อเรื่อง :
การควบคุมการผลิตและการหาลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างย่อยของสัณฐานสถานะของแข็งในเส้นใยชนิดเส้นเดี่ยวที่ได้จากการปั่นแบบหลอมสำหรับใช้เป็นไหมเย็บแผลชนิดละลายได้
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ผุสดี มุหะหมัด
ผู้แต่งร่วม :
Putsadee Muhamud

ผุสดี มุหะหมัด. 2542. การควบคุมการผลิตและการหาลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างย่อยของสัณฐานสถานะของแข็งในเส้นใยชนิดเส้นเดี่ยวที่ได้จากการปั่นแบบหลอมสำหรับใช้เป็นไหมเย็บแผลชนิดละลายได้. สาขาวิชาเคมี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ผุสดี มุหะหมัด. (2542) การควบคุมการผลิตและการหาลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างย่อยของสัณฐานสถานะของแข็งในเส้นใยชนิดเส้นเดี่ยวที่ได้จากการปั่นแบบหลอมสำหรับใช้เป็นไหมเย็บแผลชนิดละลายได้ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

ผุสดี มุหะหมัด. การควบคุมการผลิตและการหาลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างย่อยของสัณฐานสถานะของแข็งในเส้นใยชนิดเส้นเดี่ยวที่ได้จากการปั่นแบบหลอมสำหรับใช้เป็นไหมเย็บแผลชนิดละลายได้. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.

ผุสดี มุหะหมัด. (2542) การควบคุมการผลิตและการหาลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างย่อยของสัณฐานสถานะของแข็งในเส้นใยชนิดเส้นเดี่ยวที่ได้จากการปั่นแบบหลอมสำหรับใช้เป็นไหมเย็บแผลชนิดละลายได้ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0