การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ไม้ผลในตระกูลส้มและมังคุด
การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ไม้ผลในตระกูลส้มและมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ไม้ผลในตระกูลส้มและมังคุด
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมปอง เตชะโต
ผู้แต่งร่วม :
มงคล แซ่หลิม

สมปอง เตชะโต,มงคล แซ่หลิม. 2544. การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ไม้ผลในตระกูลส้มและมังคุด. สงขลา:ภาควิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

สมปอง เตชะโต,มงคล แซ่หลิม. (2544) การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ไม้ผลในตระกูลส้มและมังคุด. ภาควิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

สมปอง เตชะโต,มงคล แซ่หลิม. การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ไม้ผลในตระกูลส้มและมังคุด. สงขลา:ภาควิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544. Print.

สมปอง เตชะโต,มงคล แซ่หลิม. (2544) การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ไม้ผลในตระกูลส้มและมังคุด. ภาควิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0