ความคาดหวังที่จะนำวิชาโหราศาสตร์ไทยไปประกอบอาชีพเสริม : ศึกษาเฉพาะกรณี นักเรียนในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ความคาดหวังที่จะนำวิชาโหราศาสตร์ไทยไปประกอบอาชีพเสริม : ศึกษาเฉพาะกรณี นักเรียนในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
ความคาดหวังที่จะนำวิชาโหราศาสตร์ไทยไปประกอบอาชีพเสริม : ศึกษาเฉพาะกรณี นักเรียนในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ปี :
2544
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พระมหาภาวรรณ ใจชื่น
ผู้แต่งร่วม :
-

พระมหาภาวรรณ ใจชื่น. 2544. ความคาดหวังที่จะนำวิชาโหราศาสตร์ไทยไปประกอบอาชีพเสริม : ศึกษาเฉพาะกรณี นักเรียนในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร. สาขาวิชาการบริหารองค์การ, มหาวิทยาลัยเกริก;

พระมหาภาวรรณ ใจชื่น. (2544) ความคาดหวังที่จะนำวิชาโหราศาสตร์ไทยไปประกอบอาชีพเสริม : ศึกษาเฉพาะกรณี นักเรียนในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยเกริก/กรุงเทพฯ.

พระมหาภาวรรณ ใจชื่น. ความคาดหวังที่จะนำวิชาโหราศาสตร์ไทยไปประกอบอาชีพเสริม : ศึกษาเฉพาะกรณี นักเรียนในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกริก, 2544.

พระมหาภาวรรณ ใจชื่น. (2544) ความคาดหวังที่จะนำวิชาโหราศาสตร์ไทยไปประกอบอาชีพเสริม : ศึกษาเฉพาะกรณี นักเรียนในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยเกริก/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0