การวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2531
การวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2531
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2531
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทวี อุปัชฌาย์
ผู้แต่งร่วม :
-

ทวี อุปัชฌาย์. 2534. การวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2531. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์, สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทวี อุปัชฌาย์. (2534) การวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2531 . สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทวี อุปัชฌาย์. การวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2531. . เชียงใหม่:สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2534. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทวี อุปัชฌาย์. (2534) การวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2531 . สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0