การศึกษาผลความก้าวหน้าการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังการเรียนซ่อมเสริมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาผลความก้าวหน้าการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังการเรียนซ่อมเสริมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาผลความก้าวหน้าการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังการเรียนซ่อมเสริมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี :
2530
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กาญจนา ขาวลำไย
ผู้แต่งร่วม :
-

กาญจนา ขาวลำไย. 2530. การศึกษาผลความก้าวหน้าการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังการเรียนซ่อมเสริมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

กาญจนา ขาวลำไย. (2530) การศึกษาผลความก้าวหน้าการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังการเรียนซ่อมเสริมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

กาญจนา ขาวลำไย. การศึกษาผลความก้าวหน้าการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังการเรียนซ่อมเสริมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530.

กาญจนา ขาวลำไย. (2530) การศึกษาผลความก้าวหน้าการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังการเรียนซ่อมเสริมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0