ประสิทธิผลของรูปแบบการให้สุขศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการป้องกันโรคของมารดาเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ประสิทธิผลของรูปแบบการให้สุขศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการป้องกันโรคของมารดาเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิผลของรูปแบบการให้สุขศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการป้องกันโรคของมารดาเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กาญจนา พันธุเตชะ
ผู้แต่งร่วม :
-

กาญจนา พันธุเตชะ. 2534. ประสิทธิผลของรูปแบบการให้สุขศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการป้องกันโรคของมารดาเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เขตบางเขน กรุงเทพฯ. สาขาวิชาอนามัยศึกษา, มหาวิทยาลัยมหิดล;

กาญจนา พันธุเตชะ. (2534) ประสิทธิผลของรูปแบบการให้สุขศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการป้องกันโรคของมารดาเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เขตบางเขน กรุงเทพฯ . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

กาญจนา พันธุเตชะ. ประสิทธิผลของรูปแบบการให้สุขศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการป้องกันโรคของมารดาเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เขตบางเขน กรุงเทพฯ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.

กาญจนา พันธุเตชะ. (2534) ประสิทธิผลของรูปแบบการให้สุขศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการป้องกันโรคของมารดาเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เขตบางเขน กรุงเทพฯ . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0