ความพึงพอใจของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ : กรณีศึกษาธุรกิจตัวแทนเรือ
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ : กรณีศึกษาธุรกิจตัวแทนเรือ
ชื่อเรื่อง :
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ : กรณีศึกษาธุรกิจตัวแทนเรือ
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พรรณรัตน์ ทองไพบูลย์กิจ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พรรณรัตน์ ทองไพบูลย์กิจ. 2544. ความพึงพอใจของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ : กรณีศึกษาธุรกิจตัวแทนเรือ. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2001.320

พรรณรัตน์ ทองไพบูลย์กิจ. (2544) ความพึงพอใจของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ : กรณีศึกษาธุรกิจตัวแทนเรือ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2001.320

พรรณรัตน์ ทองไพบูลย์กิจ. ความพึงพอใจของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ : กรณีศึกษาธุรกิจตัวแทนเรือ. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2001.320

พรรณรัตน์ ทองไพบูลย์กิจ. (2544) ความพึงพอใจของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ : กรณีศึกษาธุรกิจตัวแทนเรือ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2001.320

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0