ศึกษาการเลี้ยงปลาตูหนา [Anguilla bicolor bicolor] ในระดับความเค็มต่างกัน
ศึกษาการเลี้ยงปลาตูหนา [Anguilla bicolor bicolor] ในระดับความเค็มต่างกัน
ชื่อเรื่อง :
ศึกษาการเลี้ยงปลาตูหนา [Anguilla bicolor bicolor] ในระดับความเค็มต่างกัน
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
โกวิทย์ เก้าเอี้ยน
ผู้แต่งร่วม :
ฉัตรชัย พลายละหาร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

โกวิทย์ เก้าเอี้ยน. 2544. ศึกษาการเลี้ยงปลาตูหนา [Anguilla bicolor bicolor] ในระดับความเค็มต่างกัน. พังงา:กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

โกวิทย์ เก้าเอี้ยน. (2544) ศึกษาการเลี้ยงปลาตูหนา [Anguilla bicolor bicolor] ในระดับความเค็มต่างกัน. กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง:พังงา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

โกวิทย์ เก้าเอี้ยน. ศึกษาการเลี้ยงปลาตูหนา [Anguilla bicolor bicolor] ในระดับความเค็มต่างกัน. พังงา:กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2544. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

โกวิทย์ เก้าเอี้ยน. (2544) ศึกษาการเลี้ยงปลาตูหนา [Anguilla bicolor bicolor] ในระดับความเค็มต่างกัน. กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง:พังงา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0