เจตคติและความประทับใจของชาวต่างประเทศที่ได้มาเยี่ยมประเทศไทย
เจตคติและความประทับใจของชาวต่างประเทศที่ได้มาเยี่ยมประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
เจตคติและความประทับใจของชาวต่างประเทศที่ได้มาเยี่ยมประเทศไทย
ปี :
2542
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
บุษบา สุธีธร
ผู้แต่งร่วม :
ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร

บุษบา สุธีธร,ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร. 2542. เจตคติและความประทับใจของชาวต่างประเทศที่ได้มาเยี่ยมประเทศไทย. นนนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บุษบา สุธีธร,ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร. (2542) เจตคติและความประทับใจของชาวต่างประเทศที่ได้มาเยี่ยมประเทศไทย. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช:นนนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บุษบา สุธีธร,ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร. เจตคติและความประทับใจของชาวต่างประเทศที่ได้มาเยี่ยมประเทศไทย. นนนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2542. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บุษบา สุธีธร,ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร. (2542) เจตคติและความประทับใจของชาวต่างประเทศที่ได้มาเยี่ยมประเทศไทย. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช:นนนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0