การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรื่อง วิธีเขียนแบบภาพตัดวิชาเขียนแบบเครื่องกล 2 (APM 152) หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชำนาญงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ พุทธศักราช 2531
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรื่อง วิธีเขียนแบบภาพตัดวิชาเขียนแบบเครื่องกล 2 (APM 152) หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชำนาญงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ พุทธศักราช 2531
ชื่อเรื่อง :
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรื่อง วิธีเขียนแบบภาพตัดวิชาเขียนแบบเครื่องกล 2 (APM 152) หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชำนาญงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ พุทธศักราช 2531
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธีระ โสภณจิตต์
ผู้แต่งร่วม :
-

ธีระ โสภณจิตต์. 2534. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรื่อง วิธีเขียนแบบภาพตัดวิชาเขียนแบบเครื่องกล 2 (APM 152) หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชำนาญงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ พุทธศักราช 2531. ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ;

ธีระ โสภณจิตต์. (2534) การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรื่อง วิธีเขียนแบบภาพตัดวิชาเขียนแบบเครื่องกล 2 (APM 152) หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชำนาญงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ พุทธศักราช 2531 . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.

ธีระ โสภณจิตต์. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรื่อง วิธีเขียนแบบภาพตัดวิชาเขียนแบบเครื่องกล 2 (APM 152) หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชำนาญงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ พุทธศักราช 2531. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2534.

ธีระ โสภณจิตต์. (2534) การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรื่อง วิธีเขียนแบบภาพตัดวิชาเขียนแบบเครื่องกล 2 (APM 152) หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชำนาญงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ พุทธศักราช 2531 . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.