โครงการ : ประมวลองค์ความรู้เพื่อการวิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
โครงการ : ประมวลองค์ความรู้เพื่อการวิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ชื่อเรื่อง :
โครงการ : ประมวลองค์ความรู้เพื่อการวิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ผู้แต่งร่วม :
-

ประสิทธิ์ วัฒนาภา,ประสิทธิ์ วัฒนาภา..[และคนอื่นๆ]. 2545. โครงการ : ประมวลองค์ความรู้เพื่อการวิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี. กรุงเทพฯ:คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล;

ประสิทธิ์ วัฒนาภา,ประสิทธิ์ วัฒนาภา..[และคนอื่นๆ]. (2545) โครงการ : ประมวลองค์ความรู้เพื่อการวิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

ประสิทธิ์ วัฒนาภา,ประสิทธิ์ วัฒนาภา..[และคนอื่นๆ]. โครงการ : ประมวลองค์ความรู้เพื่อการวิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี. กรุงเทพฯ:คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. Print.

ประสิทธิ์ วัฒนาภา,ประสิทธิ์ วัฒนาภา..[และคนอื่นๆ]. (2545) โครงการ : ประมวลองค์ความรู้เพื่อการวิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0