ความชุกของโรคเท้าช้างของแรงงานพม่าและแรงงานไทยในพื้นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความชุกของโรคเท้าช้างของแรงงานพม่าและแรงงานไทยในพื้นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่อเรื่อง :
ความชุกของโรคเท้าช้างของแรงงานพม่าและแรงงานไทยในพื้นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปี :
2542
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์. 2542. ความชุกของโรคเท้าช้างของแรงงานพม่าและแรงงานไทยในพื้นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์;

รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์. (2542) ความชุกของโรคเท้าช้างของแรงงานพม่าและแรงงานไทยในพื้นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์:นครศรีธรรมราช.

รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์. ความชุกของโรคเท้าช้างของแรงงานพม่าและแรงงานไทยในพื้นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2542. Print.

รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์. (2542) ความชุกของโรคเท้าช้างของแรงงานพม่าและแรงงานไทยในพื้นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์:นครศรีธรรมราช.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การสำรวจความต้องการแรงงาน รอบที่ 1 เขตนครหลวง
กองวิชาการและสถิติแรงงาน กรมแรงงาน