การผลิตหุ่นจำลองสมมูลเนื้อเยื่อมนุษย์สำหรับการตั้งเทคนิคการถ่ายภาพรังสีบริเวณช่วงท้อง
การผลิตหุ่นจำลองสมมูลเนื้อเยื่อมนุษย์สำหรับการตั้งเทคนิคการถ่ายภาพรังสีบริเวณช่วงท้อง
ชื่อเรื่อง :
การผลิตหุ่นจำลองสมมูลเนื้อเยื่อมนุษย์สำหรับการตั้งเทคนิคการถ่ายภาพรังสีบริเวณช่วงท้อง
ปี :
2543
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุทุมมา มัฆะเนมี
ผู้แต่งร่วม :
ขวัญชัย รัตนเสถียร
รหัสดีโอไอ :

อุทุมมา มัฆะเนมี,ขวัญชัย รัตนเสถียร. 2543. การผลิตหุ่นจำลองสมมูลเนื้อเยื่อมนุษย์สำหรับการตั้งเทคนิคการถ่ายภาพรังสีบริเวณช่วงท้อง. เชียงใหม่:ภาควิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2000.3

อุทุมมา มัฆะเนมี,ขวัญชัย รัตนเสถียร. (2543) การผลิตหุ่นจำลองสมมูลเนื้อเยื่อมนุษย์สำหรับการตั้งเทคนิคการถ่ายภาพรังสีบริเวณช่วงท้อง. ภาควิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2000.3

อุทุมมา มัฆะเนมี,ขวัญชัย รัตนเสถียร. การผลิตหุ่นจำลองสมมูลเนื้อเยื่อมนุษย์สำหรับการตั้งเทคนิคการถ่ายภาพรังสีบริเวณช่วงท้อง. เชียงใหม่:ภาควิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2000.3

อุทุมมา มัฆะเนมี,ขวัญชัย รัตนเสถียร. (2543) การผลิตหุ่นจำลองสมมูลเนื้อเยื่อมนุษย์สำหรับการตั้งเทคนิคการถ่ายภาพรังสีบริเวณช่วงท้อง. ภาควิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2000.3

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0