การสำรวจหาความหลากหลายของแบคทีเรียในลำไส้ปลาทะเล Scomber scombrus
การสำรวจหาความหลากหลายของแบคทีเรียในลำไส้ปลาทะเล Scomber scombrus
ชื่อเรื่อง :
การสำรวจหาความหลากหลายของแบคทีเรียในลำไส้ปลาทะเล Scomber scombrus
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สิทธิโชค แสงโสดา
ผู้แต่งร่วม :
เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์

สิทธิโชค แสงโสดา,เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์. 2545. การสำรวจหาความหลากหลายของแบคทีเรียในลำไส้ปลาทะเล Scomber scombrus. นครราชสีมา:สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สิทธิโชค แสงโสดา,เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์. (2545) การสำรวจหาความหลากหลายของแบคทีเรียในลำไส้ปลาทะเล Scomber scombrus. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สิทธิโชค แสงโสดา,เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์. การสำรวจหาความหลากหลายของแบคทีเรียในลำไส้ปลาทะเล Scomber scombrus. นครราชสีมา:สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2545. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สิทธิโชค แสงโสดา,เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์. (2545) การสำรวจหาความหลากหลายของแบคทีเรียในลำไส้ปลาทะเล Scomber scombrus. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0