การเปลี่ยนแปลงและการสืบเนื่อง ของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาข้าว ศึกษากรณี หมู่ 3 บ้านดอนบุปผาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
การเปลี่ยนแปลงและการสืบเนื่อง ของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาข้าว ศึกษากรณี หมู่ 3 บ้านดอนบุปผาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อเรื่อง :
การเปลี่ยนแปลงและการสืบเนื่อง ของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาข้าว ศึกษากรณี หมู่ 3 บ้านดอนบุปผาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณัฐพร อินทุมาร
ผู้แต่งร่วม :
-

ณัฐพร อินทุมาร. 2546. การเปลี่ยนแปลงและการสืบเนื่อง ของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาข้าว ศึกษากรณี หมู่ 3 บ้านดอนบุปผาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี. สาขาวิชาชนบทศึกษาและการพัฒนา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

ณัฐพร อินทุมาร. (2546) การเปลี่ยนแปลงและการสืบเนื่อง ของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาข้าว ศึกษากรณี หมู่ 3 บ้านดอนบุปผาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ณัฐพร อินทุมาร. การเปลี่ยนแปลงและการสืบเนื่อง ของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาข้าว ศึกษากรณี หมู่ 3 บ้านดอนบุปผาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.

ณัฐพร อินทุมาร. (2546) การเปลี่ยนแปลงและการสืบเนื่อง ของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาข้าว ศึกษากรณี หมู่ 3 บ้านดอนบุปผาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0