คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม
ชื่อเรื่อง :
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กฤษณะ สุมาลย์โรจน์
ผู้แต่งร่วม :
-

กฤษณะ สุมาลย์โรจน์. 2545. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, สถาบันราชภัฏนครปฐม;

กฤษณะ สุมาลย์โรจน์. (2545) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม . สถาบันราชภัฏนครปฐม/นครปฐม.

กฤษณะ สุมาลย์โรจน์. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม. . นครปฐม:สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545.

กฤษณะ สุมาลย์โรจน์. (2545) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม . สถาบันราชภัฏนครปฐม/นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0