การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการออกแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรม Protel
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการออกแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรม Protel
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการออกแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรม Protel
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กอบชัย สิริพงศ์ดี
ผู้แต่งร่วม :
-

กอบชัย สิริพงศ์ดี. 2546. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการออกแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรม Protel. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

กอบชัย สิริพงศ์ดี. (2546) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการออกแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรม Protel . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.

กอบชัย สิริพงศ์ดี. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการออกแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรม Protel. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546.

กอบชัย สิริพงศ์ดี. (2546) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการออกแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรม Protel . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0