การแยกโปรตีนและสารปนเปื้อนจากน้ำทิ้งของการนึ่งปลาจากโรงงานปลาทูน่ากระป๋องด้วย Colloid Gas Aphrons
การแยกโปรตีนและสารปนเปื้อนจากน้ำทิ้งของการนึ่งปลาจากโรงงานปลาทูน่ากระป๋องด้วย Colloid Gas Aphrons
ชื่อเรื่อง :
การแยกโปรตีนและสารปนเปื้อนจากน้ำทิ้งของการนึ่งปลาจากโรงงานปลาทูน่ากระป๋องด้วย Colloid Gas Aphrons
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมนึก จารุดิลกกุล
ผู้แต่งร่วม :
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
รหัสดีโอไอ :

สมนึก จารุดิลกกุล,วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา. 2546. การแยกโปรตีนและสารปนเปื้อนจากน้ำทิ้งของการนึ่งปลาจากโรงงานปลาทูน่ากระป๋องด้วย Colloid Gas Aphrons. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2003.110

สมนึก จารุดิลกกุล,วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา. (2546) การแยกโปรตีนและสารปนเปื้อนจากน้ำทิ้งของการนึ่งปลาจากโรงงานปลาทูน่ากระป๋องด้วย Colloid Gas Aphrons. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2003.110

สมนึก จารุดิลกกุล,วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา. การแยกโปรตีนและสารปนเปื้อนจากน้ำทิ้งของการนึ่งปลาจากโรงงานปลาทูน่ากระป๋องด้วย Colloid Gas Aphrons. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2546. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2003.110

สมนึก จารุดิลกกุล,วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา. (2546) การแยกโปรตีนและสารปนเปื้อนจากน้ำทิ้งของการนึ่งปลาจากโรงงานปลาทูน่ากระป๋องด้วย Colloid Gas Aphrons. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2003.110