เวทีสาธารณะ : จับกระแส Earth Summit 2 สู่สังคมไทย
เวทีสาธารณะ : จับกระแส Earth Summit 2 สู่สังคมไทย
ชื่อเรื่อง :
เวทีสาธารณะ : จับกระแส Earth Summit 2 สู่สังคมไทย
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมพร กมลศิริพิชัยพร
ผู้แต่งร่วม :
อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สมพร กมลศิริพิชัยพร. 2546. เวทีสาธารณะ : จับกระแส Earth Summit 2 สู่สังคมไทย. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.res.2003.10

สมพร กมลศิริพิชัยพร. (2546) เวทีสาธารณะ : จับกระแส Earth Summit 2 สู่สังคมไทย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.res.2003.10

สมพร กมลศิริพิชัยพร. เวทีสาธารณะ : จับกระแส Earth Summit 2 สู่สังคมไทย. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.res.2003.10

สมพร กมลศิริพิชัยพร. (2546) เวทีสาธารณะ : จับกระแส Earth Summit 2 สู่สังคมไทย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.res.2003.10

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0