การศึกษาการเจริญเติบโต, คารีโอไทพ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพฤติกรรมตอบโต้ที่มีต่อปัจจัยทางกายภาพของปลาหมึกกระดอง Sepiella inermis
การศึกษาการเจริญเติบโต, คารีโอไทพ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพฤติกรรมตอบโต้ที่มีต่อปัจจัยทางกายภาพของปลาหมึกกระดอง Sepiella inermis
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการเจริญเติบโต, คารีโอไทพ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพฤติกรรมตอบโต้ที่มีต่อปัจจัยทางกายภาพของปลาหมึกกระดอง Sepiella inermis
ปี :
2520
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พเยาว์ บุญประกอบ
ผู้แต่งร่วม :
-

พเยาว์ บุญประกอบ,พเยาว์ บุญประกอบ..(และคนอื่นๆ). 2520. การศึกษาการเจริญเติบโต, คารีโอไทพ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพฤติกรรมตอบโต้ที่มีต่อปัจจัยทางกายภาพของปลาหมึกกระดอง Sepiella inermis. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พเยาว์ บุญประกอบ,พเยาว์ บุญประกอบ..(และคนอื่นๆ). (2520) การศึกษาการเจริญเติบโต, คารีโอไทพ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพฤติกรรมตอบโต้ที่มีต่อปัจจัยทางกายภาพของปลาหมึกกระดอง Sepiella inermis. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

พเยาว์ บุญประกอบ,พเยาว์ บุญประกอบ..(และคนอื่นๆ). การศึกษาการเจริญเติบโต, คารีโอไทพ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพฤติกรรมตอบโต้ที่มีต่อปัจจัยทางกายภาพของปลาหมึกกระดอง Sepiella inermis. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. Print.

พเยาว์ บุญประกอบ,พเยาว์ บุญประกอบ..(และคนอื่นๆ). (2520) การศึกษาการเจริญเติบโต, คารีโอไทพ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพฤติกรรมตอบโต้ที่มีต่อปัจจัยทางกายภาพของปลาหมึกกระดอง Sepiella inermis. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 10
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0