การออกแบบและสร้างโรงงานต้นแบบไวน์ขนาดเล็กในการผลิตไวน์ผลไม้ขนาด 5,000 ลิตร ต่อเดือน เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกร
การออกแบบและสร้างโรงงานต้นแบบไวน์ขนาดเล็กในการผลิตไวน์ผลไม้ขนาด 5,000 ลิตร ต่อเดือน เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกร
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบและสร้างโรงงานต้นแบบไวน์ขนาดเล็กในการผลิตไวน์ผลไม้ขนาด 5,000 ลิตร ต่อเดือน เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกร
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชรินทร์ เตชะพันธุ์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ชรินทร์ เตชะพันธุ์,ชรินทร์ เตชะพันธุ์..[และคนอื่นๆ]. 2546. การออกแบบและสร้างโรงงานต้นแบบไวน์ขนาดเล็กในการผลิตไวน์ผลไม้ขนาด 5,000 ลิตร ต่อเดือน เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกร. เชียงใหม่:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2003.397

ชรินทร์ เตชะพันธุ์,ชรินทร์ เตชะพันธุ์..[และคนอื่นๆ]. (2546) การออกแบบและสร้างโรงงานต้นแบบไวน์ขนาดเล็กในการผลิตไวน์ผลไม้ขนาด 5,000 ลิตร ต่อเดือน เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกร. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2003.397

ชรินทร์ เตชะพันธุ์,ชรินทร์ เตชะพันธุ์..[และคนอื่นๆ]. การออกแบบและสร้างโรงงานต้นแบบไวน์ขนาดเล็กในการผลิตไวน์ผลไม้ขนาด 5,000 ลิตร ต่อเดือน เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกร. เชียงใหม่:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2003.397

ชรินทร์ เตชะพันธุ์,ชรินทร์ เตชะพันธุ์..[และคนอื่นๆ]. (2546) การออกแบบและสร้างโรงงานต้นแบบไวน์ขนาดเล็กในการผลิตไวน์ผลไม้ขนาด 5,000 ลิตร ต่อเดือน เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกร. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2003.397