การศึกษาประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน แยกตามขนาดฟาร์มโคนม กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน แยกตามขนาดฟาร์มโคนม กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน แยกตามขนาดฟาร์มโคนม กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สมเกียรติ ชัยพิบูลย์. 2546. การศึกษาประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน แยกตามขนาดฟาร์มโคนม กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่. , มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมเกียรติ ชัยพิบูลย์. (2546) การศึกษาประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน แยกตามขนาดฟาร์มโคนม กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมเกียรติ ชัยพิบูลย์. การศึกษาประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน แยกตามขนาดฟาร์มโคนม กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมเกียรติ ชัยพิบูลย์. (2546) การศึกษาประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน แยกตามขนาดฟาร์มโคนม กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
โครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อและโคนมในเขตร้อนชื้น
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์