การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจังหวัดปัตตานีโดยใช้ระบบประกันคุณภาพด้วยตนเอง
การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจังหวัดปัตตานีโดยใช้ระบบประกันคุณภาพด้วยตนเอง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจังหวัดปัตตานีโดยใช้ระบบประกันคุณภาพด้วยตนเอง
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุธีรา เสาวภาคย์
ผู้แต่งร่วม :
สุนิสา เสียงสกุลไทย, นงนิตย์ จงจิระศิริ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุธีรา เสาวภาคย์. 2545. การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจังหวัดปัตตานีโดยใช้ระบบประกันคุณภาพด้วยตนเอง. ปัตตานี:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

สุธีรา เสาวภาคย์. (2545) การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจังหวัดปัตตานีโดยใช้ระบบประกันคุณภาพด้วยตนเอง. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ปัตตานี.

สุธีรา เสาวภาคย์. การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจังหวัดปัตตานีโดยใช้ระบบประกันคุณภาพด้วยตนเอง. ปัตตานี:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545. Print.

สุธีรา เสาวภาคย์. (2545) การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจังหวัดปัตตานีโดยใช้ระบบประกันคุณภาพด้วยตนเอง. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ปัตตานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 10
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0