ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษาส่วนภูมิภาค
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษาส่วนภูมิภาค
ชื่อเรื่อง :
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษาส่วนภูมิภาค
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ประทีป โรจนวิภาต
ผู้แต่งร่วม :
-

ประทีป โรจนวิภาต. 2532. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษาส่วนภูมิภาค. ภาควิชาพลศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ประทีป โรจนวิภาต. (2532) ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษาส่วนภูมิภาค . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ประทีป โรจนวิภาต. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษาส่วนภูมิภาค. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

ประทีป โรจนวิภาต. (2532) ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษาส่วนภูมิภาค . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.