ปัจจัยทางชีวกายภาพและเศรษฐ-สังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของราษฎร บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร
ปัจจัยทางชีวกายภาพและเศรษฐ-สังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของราษฎร บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยทางชีวกายภาพและเศรษฐ-สังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของราษฎร บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ราชันย์ พัฒนศักดิ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ราชันย์ พัฒนศักดิ์. 2547. ปัจจัยทางชีวกายภาพและเศรษฐ-สังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของราษฎร บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร. สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแววดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ราชันย์ พัฒนศักดิ์. (2547) ปัจจัยทางชีวกายภาพและเศรษฐ-สังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของราษฎร บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ราชันย์ พัฒนศักดิ์. ปัจจัยทางชีวกายภาพและเศรษฐ-สังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของราษฎร บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.

ราชันย์ พัฒนศักดิ์. (2547) ปัจจัยทางชีวกายภาพและเศรษฐ-สังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของราษฎร บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0