การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยใช้ปุ๋ยธาตุอาหารรอง
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยใช้ปุ๋ยธาตุอาหารรอง
ชื่อเรื่อง :
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยใช้ปุ๋ยธาตุอาหารรอง
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นวลจันทร์ วิไลพล
ผู้แต่งร่วม :
จงกล กรรณเลขา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นวลจันทร์ วิไลพล. 2547. การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยใช้ปุ๋ยธาตุอาหารรอง. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นวลจันทร์ วิไลพล. (2547) การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยใช้ปุ๋ยธาตุอาหารรอง. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นวลจันทร์ วิไลพล. การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยใช้ปุ๋ยธาตุอาหารรอง. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นวลจันทร์ วิไลพล. (2547) การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยใช้ปุ๋ยธาตุอาหารรอง. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=