สภาพภูมิอากาศและคุณภาพน้ำบางประการที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง พ.ศ.2539-2540
สภาพภูมิอากาศและคุณภาพน้ำบางประการที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง พ.ศ.2539-2540
ชื่อเรื่อง :
สภาพภูมิอากาศและคุณภาพน้ำบางประการที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง พ.ศ.2539-2540
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
ผู้แต่งร่วม :
ธัรยา ช่วยสุรินทร์

ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ,ธีรยา ช่วยสุรินทร์. 2546. สภาพภูมิอากาศและคุณภาพน้ำบางประการที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง พ.ศ.2539-2540. สุราษฎร์ธานี:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ,ธีรยา ช่วยสุรินทร์. (2546) สภาพภูมิอากาศและคุณภาพน้ำบางประการที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง พ.ศ.2539-2540. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี:สุราษฎร์ธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ,ธีรยา ช่วยสุรินทร์. สภาพภูมิอากาศและคุณภาพน้ำบางประการที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง พ.ศ.2539-2540. สุราษฎร์ธานี:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี, 2546. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ,ธีรยา ช่วยสุรินทร์. (2546) สภาพภูมิอากาศและคุณภาพน้ำบางประการที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง พ.ศ.2539-2540. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี:สุราษฎร์ธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 18
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
สินค้าสัตว์น้ำทะเล
สุชาดา วราภรณ์