การนิเทศแบบร่วมมือกันของครู เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
การนิเทศแบบร่วมมือกันของครู เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ชื่อเรื่อง :
การนิเทศแบบร่วมมือกันของครู เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เชษฐ์ ผิวลออ
ผู้แต่งร่วม :
-

เชษฐ์ ผิวลออ. 2546. การนิเทศแบบร่วมมือกันของครู เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6. สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ, มหาวิทยาลัยศิลปากร;

เชษฐ์ ผิวลออ. (2546) การนิเทศแบบร่วมมือกันของครู เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.

เชษฐ์ ผิวลออ. การนิเทศแบบร่วมมือกันของครู เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.

เชษฐ์ ผิวลออ. (2546) การนิเทศแบบร่วมมือกันของครู เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.