การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรู้ และความตระหนักในประวัติศาสตร์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบเล่าเรื่อง
การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรู้ และความตระหนักในประวัติศาสตร์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบเล่าเรื่อง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรู้ และความตระหนักในประวัติศาสตร์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบเล่าเรื่อง
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
รัตติยา หงษ์สกุล
ผู้แต่งร่วม :
พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

รัตติยา หงษ์สกุล. 2546. การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรู้ และความตระหนักในประวัติศาสตร์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบเล่าเรื่อง. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รัตติยา หงษ์สกุล. (2546) การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรู้ และความตระหนักในประวัติศาสตร์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบเล่าเรื่อง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รัตติยา หงษ์สกุล. การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรู้ และความตระหนักในประวัติศาสตร์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบเล่าเรื่อง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รัตติยา หงษ์สกุล. (2546) การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรู้ และความตระหนักในประวัติศาสตร์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบเล่าเรื่อง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0