ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการพัฒนาขุดลอกแม่น้ำปิง ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการพัฒนาขุดลอกแม่น้ำปิง ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
ชื่อเรื่อง :
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการพัฒนาขุดลอกแม่น้ำปิง ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อติรุจ จำรูญ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อติรุจ จำรูญ. 2547. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการพัฒนาขุดลอกแม่น้ำปิง ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2004.509

อติรุจ จำรูญ. (2547) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการพัฒนาขุดลอกแม่น้ำปิง ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2004.509

อติรุจ จำรูญ. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการพัฒนาขุดลอกแม่น้ำปิง ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2004.509

อติรุจ จำรูญ. (2547) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการพัฒนาขุดลอกแม่น้ำปิง ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2004.509

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การสำรวจทัศนคติของผู้ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ของ บขส.
สำนักงานวิชาการและแผน บริษัทขนส่ง จำกัดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ