ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดสุรินทร์ : ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลไพลและศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านรันเดง
ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดสุรินทร์ : ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลไพลและศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านรันเดง
ชื่อเรื่อง :
ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดสุรินทร์ : ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลไพลและศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านรันเดง
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
โกมล สกุลวัฒนา
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

โกมล สกุลวัฒนา. 2547. ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดสุรินทร์ : ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลไพลและศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านรันเดง. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2004.327

โกมล สกุลวัฒนา. (2547) ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดสุรินทร์ : ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลไพลและศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านรันเดง. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2004.327

โกมล สกุลวัฒนา. ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดสุรินทร์ : ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลไพลและศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านรันเดง. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2547. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2004.327

โกมล สกุลวัฒนา. (2547) ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดสุรินทร์ : ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลไพลและศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านรันเดง. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2004.327