การวิจัยและพัฒนารูปแบบบริการศูนย์สุขภาพชุมชน แบบประชาชนมีส่วนร่วม ของศูนย์สุขภาพชุมชนจะโปรง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
การวิจัยและพัฒนารูปแบบบริการศูนย์สุขภาพชุมชน แบบประชาชนมีส่วนร่วม ของศูนย์สุขภาพชุมชนจะโปรง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อเรื่อง :
การวิจัยและพัฒนารูปแบบบริการศูนย์สุขภาพชุมชน แบบประชาชนมีส่วนร่วม ของศูนย์สุขภาพชุมชนจะโปรง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมคิด รวยเงิน
ผู้แต่งร่วม :
-

สมคิด รวยเงิน. 2546. การวิจัยและพัฒนารูปแบบบริการศูนย์สุขภาพชุมชน แบบประชาชนมีส่วนร่วม ของศูนย์สุขภาพชุมชนจะโปรง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา, สถาบันราชภัฏเพชรบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมคิด รวยเงิน. (2546) การวิจัยและพัฒนารูปแบบบริการศูนย์สุขภาพชุมชน แบบประชาชนมีส่วนร่วม ของศูนย์สุขภาพชุมชนจะโปรง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี . สถาบันราชภัฏเพชรบุรี/เพชรบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมคิด รวยเงิน. การวิจัยและพัฒนารูปแบบบริการศูนย์สุขภาพชุมชน แบบประชาชนมีส่วนร่วม ของศูนย์สุขภาพชุมชนจะโปรง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี. . เพชรบุรี:สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมคิด รวยเงิน. (2546) การวิจัยและพัฒนารูปแบบบริการศูนย์สุขภาพชุมชน แบบประชาชนมีส่วนร่วม ของศูนย์สุขภาพชุมชนจะโปรง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี . สถาบันราชภัฏเพชรบุรี/เพชรบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0