ผลของการใช้ภาพด้านเดียวและภาพสามด้านที่มีต่อความสามารถเชิงวิเคราะห์ของเด็กก่อนวัยเรียน
ผลของการใช้ภาพด้านเดียวและภาพสามด้านที่มีต่อความสามารถเชิงวิเคราะห์ของเด็กก่อนวัยเรียน
ชื่อเรื่อง :
ผลของการใช้ภาพด้านเดียวและภาพสามด้านที่มีต่อความสามารถเชิงวิเคราะห์ของเด็กก่อนวัยเรียน
ปี :
2530
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ภรณี คุรุรัตนะ
ผู้แต่งร่วม :
-

ภรณี คุรุรัตนะ. 2530. ผลของการใช้ภาพด้านเดียวและภาพสามด้านที่มีต่อความสามารถเชิงวิเคราะห์ของเด็กก่อนวัยเรียน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร;

ภรณี คุรุรัตนะ. (2530) ผลของการใช้ภาพด้านเดียวและภาพสามด้านที่มีต่อความสามารถเชิงวิเคราะห์ของเด็กก่อนวัยเรียน. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร:กรุงเทพฯ.

ภรณี คุรุรัตนะ. ผลของการใช้ภาพด้านเดียวและภาพสามด้านที่มีต่อความสามารถเชิงวิเคราะห์ของเด็กก่อนวัยเรียน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร, 2530. Print.

ภรณี คุรุรัตนะ. (2530) ผลของการใช้ภาพด้านเดียวและภาพสามด้านที่มีต่อความสามารถเชิงวิเคราะห์ของเด็กก่อนวัยเรียน. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS