ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพระดับต้น ของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพระดับต้น ของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อเรื่อง :
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพระดับต้น ของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ฉัตรชัย สมานมิตร
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ฉัตรชัย สมานมิตร. 2547. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพระดับต้น ของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2004.143

ฉัตรชัย สมานมิตร. (2547) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพระดับต้น ของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2004.143

ฉัตรชัย สมานมิตร. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพระดับต้น ของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2547. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2004.143

ฉัตรชัย สมานมิตร. (2547) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพระดับต้น ของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2004.143

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS