ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการแก้ไขความผิดมูลฐานลักลอบหนีศุลกากร
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการแก้ไขความผิดมูลฐานลักลอบหนีศุลกากร
ชื่อเรื่อง :
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการแก้ไขความผิดมูลฐานลักลอบหนีศุลกากร
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศุกร์สุดา ปิ่นเฟื่อง
ผู้แต่งร่วม :
-

ศุกร์สุดา ปิ่นเฟื่อง. 2547. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการแก้ไขความผิดมูลฐานลักลอบหนีศุลกากร. สาขาวิชานิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ศุกร์สุดา ปิ่นเฟื่อง. (2547) ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการแก้ไขความผิดมูลฐานลักลอบหนีศุลกากร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ศุกร์สุดา ปิ่นเฟื่อง. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการแก้ไขความผิดมูลฐานลักลอบหนีศุลกากร. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

ศุกร์สุดา ปิ่นเฟื่อง. (2547) ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการแก้ไขความผิดมูลฐานลักลอบหนีศุลกากร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.