การพัฒนาโครงสร้างการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม
การพัฒนาโครงสร้างการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาโครงสร้างการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชูเวช ชาญสง่าเวช
ผู้แต่งร่วม :
ประเสริฐ อัครประถมพงศ์, วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา

ชูเวช ชาญสง่าเวช and others. 2548. การพัฒนาโครงสร้างการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.];

ชูเวช ชาญสง่าเวช and others. (2548) การพัฒนาโครงสร้างการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท.

ชูเวช ชาญสง่าเวช and others. การพัฒนาโครงสร้างการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.], 2548. Print.

ชูเวช ชาญสง่าเวช and others. (2548) การพัฒนาโครงสร้างการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0